Andrzej Szmurło

Andrzej Szmurło

dr n. med., dermatolog

Wychowanek Akademii Medycznej w Warszawie. Przez wiele lat związany Kliniką Dermatologiczną Akademii Medycznej, potem z Kliniką Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie. Od czasów studenckich pracował w kołach naukowych w Instytucie Biostruktury, był nauczycielem akademickim i uczył studentów histologii i embriologii (nauki o budowie i rozwoju organizmu i jego tkanek). Interesował się powstawaniem nowych naczyń krwionośnych tj. angiogenezą i tego też tematu dotyczył jego doktorat. Dwukrotnie wyjeżdżał na naukowe stypendia zagraniczne do Gent w Belgii i do Instytutu Pasteura we Francji. Od 1984 roku pracuje jako dermatolog, prowadzi szkolenia z tego tematu, wygłasza wykłady w Polsce i za granicą, jest zapraszany do radia i TV. Jest autorem i współautorem ponad 30 prac naukowych. Od wielu lat prowadzi czynną praktykę lekarską w Centrum Medycznym - LIM oraz Klinice Novaderm w Warszawie. Prowadzi także Pracownię Dermatoskopii Cyfrowej, gdzie bada się znamiona skórne pod kątem ich prawidłowości lub odchyleń w kierunku rozwoju czerniaka.