Justyna Pełka-Wysiecka

Doktor habilitowany nauk medycznych

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista w zakresie psychiatrii, przez ponad 25 lat pracowała w Katedrze i Klinice Psychiatrii PUM.

Prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów różnych wydziałów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, była lekarzem koordynującym pracę prawie pięćdziesięciołóżkowego oddziału psychiatrycznego.

Uczestniczyła w kilku grantach naukowo-badawczych jako wykonawca oraz jako kierownik. Jest autorką i współautorką wielu prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach oraz autorką monografii i rozdziałów w podręcznikach. Brała czynny udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach, zjazdach, sympozjach naukowych. Jest organizatorem i współorganizatorem licznych konferencji i zjazdów.

Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne przez Rektora PUM.

Głównym przedmiotem jej zainteresowań zawodowych są biologiczne i psychologiczne uwarunkowania schizofrenii, depresji, zaburzeń osobowości, uzależnień oraz kliniczne i farmakologiczne problemy współczesnej psychiatrii.